Regulamin
Witamy w serwisie totalcasinoopinie.pl!

Niniejszy regulamin określa zasady i reguły korzystania z Serwisu totalcasinoopinie.pl, znajdującego się pod adresem totalcasinoopinie.pl.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z totalcasinoopinie.pl, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich zasad i warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o Prywatności i Informacji o Zastrzeżeniach oraz wszystkich Umów: “Klient”, “Ty” i “Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i spełniającej warunki Spółki. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” i “Us”, odnosi się do naszej firmy. “Strona”, “Strony” lub “My”, odnosi się zarówno do Klienta, jak i nas samych. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu spełnienia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Firmy, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Holandii. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Cookies
Korzystamy z plików cookie. Wchodząc na totalcasinoopinie.pl, zgadzasz się na używanie plików cookies w zgodzie z Polityką Prywatności totalcasinoopinie.pl.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie stwierdzono inaczej, totalcasinoopinie.pl i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na totalcasinoopinie.pl. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z totalcasinoopinie.pl dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno:

Ponownie publikować materiałów z totalcasinoopinie.pl
Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z totalcasinoopinie.pl
Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z totalcasinoopinie.pl
Redystrybuować treści z totalcasinoopinie.pl
Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy Darmowego Generatora Regulaminów.

Części tej strony oferują możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji przez użytkowników w pewnych obszarach strony. totalcasinoopinie.pl nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich obecnością na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii totalcasinoopinie.pl, jej przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieściły. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, totalcasinoopinie.pl nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

totalcasinoopinie.pl zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody na ich zamieszczanie;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania biznesu lub zwyczaju lub prezentowania działań komercyjnych lub bezprawnych.
Niniejszym udzielasz totalcasinoopinie.pl niewyłącznej licencji na używanie, reprodukcję, edycję i upoważnienie innych do używania, reprodukcji i edycji wszelkich Twoich Komentarzy w dowolnej i wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści
Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej Strony bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać łącza do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki zamieszczają łącza do stron internetowych innych wymienionych firm; oraz
Akredytowane Firmy z całego systemu, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych oraz grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej strony internetowej.
Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, do publikacji lub do innych informacji w witrynie, pod warunkiem, że łącze to (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
strony społeczności dot.com;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
dystrybutorzy katalogów online;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.
Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów u nas; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak totalcasinoopinie.pl; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku na naszej stronie, musisz poinformować nas o tym, wysyłając e-mail do totalcasinoopinie.pl. Prosimy o zawarcie w nim swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej strony, listy wszelkich adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej Strony, oraz listy adresów URL na naszej stronie, do których chciałbyś zamieścić link. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej strony w następujący sposób:

Poprzez użycie naszej nazwy korporacyjnej; lub
Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego jest link; lub
Poprzez użycie jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej, która jest połączona, co ma sens w kontekście i formacie treści na stronie łączącej.
Żadne użycie logo totalcasinoopinie.pl lub innych elementów graficznych nie będzie dozwolone w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames
Bez uprzedniej zgody i pisemnego pozwolenia, nie można tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które zmieniają w jakikolwiek sposób wizualną prezentację lub wygląd naszej strony.

Odpowiedzialność za treść
Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na stronie internetowej użytkownika. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej Stronie. Na żadnej Stronie nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne, lub które naruszają, w inny sposób naruszają, lub zachęcają do naruszenia lub innego naruszenia, jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Twoja prywatność
Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw
Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Strony. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie linki do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i zasad oraz polityki linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą stroną internetową, zgadzasz się być związany i przestrzegać tych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej
Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz się z nami skontaktować i poinformować nas o tym w każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy na nie bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Nic w tym wyłączeniu odpowiedzialności nie będzie:

ograniczać lub wyłączać naszej lub Państwa odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
ograniczać lub wyłączać naszej lub waszej odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
ograniczać jakiejkolwiek naszej lub waszej odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
wyłączać jakiejkolwiek naszej lub Państwa odpowiedzialności, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, deliktu i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze.